ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

ประกาศจังหวัดสกนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้ออมูล

ประกาศจังหวัดสกนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้ออมูล

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งคนงาน

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งคนงาน