เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน) จังหวัดขอส่งหนังสือข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน) จังหวัดขอส่งหนังสือข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี