ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.เมืองสกลนคร : ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกเลาะ หมู่ 4 และ หมู่ 14 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร