ข่าวประชาสัมพันธ์

นที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายอำเภอทุกพื้นที่จำนวน 18 อำเภอ ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

ายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน 3 ธรรม สกลนคร รางวัลประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินการประกวดหมู่บ้าน 3 ธรรม สกลนคร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนสกลนคร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาชีวิตคนสกลนคร เวทีที่ 1 การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสตรีตำบลต้นแบบตามแนวประชารัฐ