ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฯ ฝั่งแดง : จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว