ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (O2)

ผู้บริหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
โทร 08-4874-0582

นายประสาท ทัศคร

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร 08-1822-6740

นายสุระชาติ พรหมดิเรก

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร 08-1822-6746

นางจิรา บุญบรรจง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร 08-1822-6781

นางสาววีรธิดา วงศ์มหาชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร 08-1822-6728

นายชัยศรี อุปละ

พัฒนาการอำเภอ
บ้านม่วง

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

พัฒนาการอำเภอ
วานรนิวาส

- ว่าง -

พัฒนาการอำเภอ
เมืองสกลนคร

นางอำไพ ดวงคุณ

พัฒนาการอำเภอพรรณานิคม

นายวิรุฒ แสนสา

พัฒนาการอำเภอ
สว่างแดนดิน

นางวิไลตา งิ้วไชยราช

พัฒนาการอำเภอ
วาริชภูมิ

นางหทัยรัตน์ ฝ่ายหินร่อง

พัฒนาการอำเภอ
อากาศอำนวย

นางสาวอรอนงค์ พรหมแสง

พัฒนาการอำเภอ
คำตากล้า

นางจิรสุภา สมบัติธนดล

พัฒนาการอำเภอ
พังโคน

นางมุกดา บุตรละคร

พัฒนาการอำเภอ
เจริญศิลป์

นายประจักษ์ อยู่คง

พัฒนาการอำเภอ
นิคมน้ำอูน

นางพิชญาภา สุทธิกวงษ์

พัฒนาการอำเภอ
ภูพาน

นายอัคริเดช ทองหมั้น

พัฒนาการอำเภอ
กุสุมาลย์

นางสาวชบาไพร บุญจบ

พัฒนาการอำเภอ
เต่างอย

ส.ต.อ.หญิง นภาพร ทัพซ้าย

พัฒนาการอำเภอ
โคกศรีสุพรรณ

นายณรงค์ เปรียบนาน

พัฒนาการอำเภอ
โพนนาแก้ว

นางยุพา แพงจันทร์

พัฒนาการอำเภอ
ส่องดาว

นางปาริฉัตร​ ตันติปาลี​

พัฒนาการอำเภอ
กุดบาก

(Visited 1 times, 1 visits today)