ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (O2)

ผู้บริหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

นายประสาท ทัศคร

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสุระชาติ พรหมดิเรก

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายองอาจ ซองทุมมินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาววีรธิดา วงศ์มหาชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายชัยศรี อุปละ

พัฒนาการอำเภอ
บ้านม่วง

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

พัฒนาการอำเภอ
วานรนิวาส

นางจิรา บุญบรรจง

พัฒนาการอำเภอ
เมืองสกลนคร

นางอำไพ ดวงคุณ

พัฒนาการอำเภอพรรณานิคม

นายวิรุฒิ แสนสา

พัฒนาการอำเภอ
สว่างแดนดิน

นางวิไลตา งิ้วไชยราช

พัฒนาการอำเภอ
วาริชภูมิ

นางหทัยรัตน์ ฝ่ายหินร่อง

พัฒนาการอำเภอ
อากาศอำนวย

นางสาวอรอนงค์ พรหมแสง

พัฒนาการอำเภอ
คำตากล้า

นางจิรสุภา สมบัติธนดล

พัฒนาการอำเภอ
พังโคน

นางมุกดา บุตรละคร

พัฒนาการอำเภอ
เจริญศิลป์

นายประจักษ์ อยู่คง

พัฒนาการอำเภอ
นิคมน้ำอูน

นางพิชญาภา สุทธิกวงษ์

พัฒนาการอำเภอ
ภูพาน

นางจันทิรา นัดทะยาย

พัฒนาการอำเภอ
กุสุมาลย์

นางสาวชบาไพร บุญจบ

พัฒนาการอำเภอ
เต่างอย

ส.ต.อ.หญิง นภาพร ทัพซ้าย

พัฒนาการอำเภอ
โคกศรีสุพรรณ

นายณรงค์ เปรียบนาน

พัฒนาการอำเภอ
โพนนาแก้ว

นางยุพา แพงจันทร์

พัฒนาการอำเภอ
ส่องดาว

นางปาริฉัตร​ ตันติปาลี​

พัฒนาการอำเภอ
กุดบาก

(Visited 1 times, 1 visits today)