ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (O2)

ผู้บริหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
โทร 08-4874-0582

นายสุระชาติ พรหมดิเรก

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร 08-1822-6746

นางจิรา บุญบรรจง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร 08-1822-6781

นางอำไพ ดวงคุณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร 08-1822-6740

นางสาววีรธิดา วงศ์มหาชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร 08-1822-6728

นายชัยศรี อุปละ

พัฒนาการอำเภอ
เมืองสกลนคร

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

พัฒนาการอำเภอ
วานรนิวาส

นายชูศิลป์ งามบุตรดา

พัฒนาการอำเภอ
บ้านม่วง

นางยุพาพิน ศรีนาม

พัฒนาการอำเภอพรรณานิคม

นายวิรุฒ แสนสา

พัฒนาการอำเภอ
สว่างแดนดิน

นางวิไลตา งิ้วไชยราช

พัฒนาการอำเภอ
วาริชภูมิ

นางหทัยรัตน์ ฝ่ายหินร่อง

พัฒนาการอำเภอ
อากาศอำนวย

นางสาวอรอนงค์ พรหมแสง

พัฒนาการอำเภอ
คำตากล้า

นางจิรสุภา สมบัติธนดล

พัฒนาการอำเภอ
พังโคน

นางมุกดา บุตรละคร

พัฒนาการอำเภอ
เจริญศิลป์

นายประจักษ์ อยู่คง

พัฒนาการอำเภอ
นิคมน้ำอูน

นางนิตยา ทัศคร

พัฒนาการอำเภอ
ภูพาน

นายอัคริเดช ทองหมั้น

พัฒนาการอำเภอ
กุสุมาลย์

นางนันทัชพร นามพิกุล

พัฒนาการอำเภอ
เต่างอย

ส.ต.อ.หญิง นภาพร ทัพซ้าย

พัฒนาการอำเภอ
โคกศรีสุพรรณ

นายเจตนพันธ์ นิลมงคล

พัฒนาการอำเภอ
โพนนาแก้ว

นางยุพา แพงจันทร์

พัฒนาการอำเภอ
ส่องดาว

นางสาวจิตติภรณ์ บุตราช

พัฒนาการอำเภอ
กุดบาก

(Visited 1 times, 1 visits today)