ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ร่วมกันสอดส่องโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.สกลนคร : คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ร่วมกันสอดส่องโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
เวลา 13.30 น.
** คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ธ.จ.สกลนคร) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายธีรวุธ กลั่นเกลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ วรกิจ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (รองประธาน ก.ธ.จ.สกลนคร) และคณะ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
** คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ธ.จ.สกลนคร) ร่วมกันลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร” งบประมาณ 3,993,000 บาท และได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประชาชนได้รับประโยชน์
** จังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร” งบประมาณ 3,273,800 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ 18 อำเภอ ครัวเรือนเป้าหมาย 720 ครัวเรือน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 393,000 บาท
2. พัฒนาอาชีพครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 3,600,000 บาท
** ในการนี้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ร่วมลงพื้นที่เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนครทราบ
~~~~~~🌟~~~~~~
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)