ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

พช.สกลนคร : ประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น.
** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2. การแจ้งหมายกำหนดการเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
3. ร่างแผนผังพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
4. ร่างแผนผังพื้นที่พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
5. รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” จำนวน 11 กลุ่ม พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ จำนวน 22 กลุ่ม และ กลุ่มที่จะเข้าเฝ้าฯ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ จำนวน 6 กลุ่ม
6. ข้อกำหนดการปฏิบัติในการรับเสด็จฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
7. การมอบหมายหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
8. การมอบหมายหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
** ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมพร้อมทั้งมอบแนวทางในการเตรียมความการรับเสด็จ การประดับตกแต่งพื้นที่และอาคารต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม การจัดทำข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์และเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งการประสานสำนักงานสาธรณสุขในพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองโรค Covid – 19 แก่ผู้ที่จะเข้าเฝ้าฯ
~~~~~~🌟~~~~~~
#วิชชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
#ดอนกอยโมเดล
#DONKOISAKON
#พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)