ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

พช.สกลนคร : ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566
** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดตนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยนายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายสุจริต พรมกาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมผู้นำชุมชนต้นแบบรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. การจัดแสดงนิทรรศการ ผลสำเร็จการขับเคลื่อนหมู่บ้านภายใต้โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี 2564 จำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ 1)บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย 2)บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร 3)บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร และ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี 2565 จำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ 1)บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร 2)บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย 3)บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
2. พิธีเปิดโครงการ โดย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน และมอบหมายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และการน้อมนำแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมการนำเสนอผลสำเร็จที่ได้จากการลงมือทำในหมู่บ้านชุมชน จนกลายเป็นต้นแบบ
~~~~~~🌟~~~~~~
#๙;๑๐ปฏิบัติบูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)