ข่าวประชาสัมพันธ์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย : ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย : ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
** นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมด้วยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ,นางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ สิบตำรวจเอกหญิง นภาพร ทับซ้าย พัฒนาการอำเภอโคกศรีสุพรรณ ณ ที่ทำการศูนย์สาธิตการตลาด บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
** รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด การจัดสรรผลกำไร การสร้างคณะกรรมการที่มีคนรุ่นใหม่ การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ของคณะกรรมการ และการนำเทคโนโลยีมาใช้จะให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความไว้ใจของสมาชิก ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้โอกาสครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและศูนย์สาธิตเพื่อการตลาด
** กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมารวมตัวกันออมเงินตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือนและช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน โดยพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก นอกจากนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถดำเนินกิจกรรมเครือข่ายหรือกิจกรรมเชิงธุรกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกและชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว ลานตากผลผลิต โรงสีข้าวชุมชน โรงน้ำดื่มชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นการฝึกหัดการดำเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม เพื่อให้เกิดรายได้ของกลุ่ม เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชน ซึ่งในปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนขึ้น และมีการประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวาระนี้ให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของเงินออมภาคประชาชน ต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)