ข่าวประชาสัมพันธ์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย : ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล งานตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทยและงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย : ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล งานตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทยและงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565
** นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรงมหาดไทย ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล งานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เวลา 09.00 น.
** รับฟังผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส 1 โดยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นำเสนอผลการดำเนินงาน ฯ ทั้งนี้รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเน้นหนักเรื่อง การเบิก-จ่าย งบประมาณตามไตรมาส 1-2 การขออนุมัติโครงการ โดยให้ยึดแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานและควรมีการประชุมซักซ้อม สร้างความเข้าใจ ตัวชี้วัดโครงการ
2. การเสริมสร้างพลังของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน (งาน งบ ระบบ คน)
3. การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ สำนักงาน (Office) เครื่องมือ (Tool) และเครือข่าย (Net)
4. เส้นทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย 1)ศึกษาแนวทาง หนังสือสั่งการ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2)แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำหลักสูตร คู่มือ สื่อ 3)การดำเนินงาน การขับเคลื่อน การประสานและบูรณาการ การจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบและจัดทำทะเบียนคุม 4) การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน การรายงาน (Report)
5. กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนงานตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้มิติด้านความมั่นคง ด้านมั่งคั่ง และด้านความยั่งยืน
6. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทาง อาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความั่นคงทางอาหาร ปี 2566 รอบ 2 ต่อเนื่อง
7. การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยงานนวัตกรรม ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
เวลา 13.30 น.
** ออกพื้นที่ติดตามความผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ บ้านห่วงใย จากใจ GLO ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 พร้อมด้วยนางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน,นางยุพา แพงจันทร์ พัฒนาการอำเภอส่องดาว และช่างผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนนายแดน คันภูเขียว บ้านดงแสนตอ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค ในการก่อสร้างพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
เวลา 15.00 น.
** ออกพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แต่ละอำเภอ ซึ่งเข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดอนกอยและศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม”วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ ยังยืน” โดยได้ร่วมกับชาวบ้านดอนกอยปลูกต้นไม้พุ่ม บริเวณหน้าบ้าน บริเวณรั้วและคุ้มเพื่อให้เกิดความสายงาม สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ ได้ในอนาคต นอกจากนั้นยังได้กำหนดแนวทาง การดำเนินงาน เชิงบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร และชาวบ้านดอนกอย ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำหนดปลูกเพิ่มเติม ครบทุกครัวเรือน ในบริเวณหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา ** ในการนี้ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ ยังยืน” พร้อมทั้งได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จ ได้แก่ ควรมีครัวเรือนโฮมสเตย์เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ควรมีการแสดงข้อมูลสำคัญๆของแต่ละคุ้มภายบริเวณคุ้มหรือศาลาประจำคุ้ม และอำเภออื่น ๆ ควรนำรูปแบบการพัฒนาของบ้านดอนกอย ไปปรับใช้กับการพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละอำเภอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในพื้นที่อำเภอ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
#TPMAP
#ขจัดความยากจน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)