ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางยุพา แพงจันทร์ พัฒนาการอำเภอส่องดาว และช่างผู้ควบคุมงาน ได้ออกพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ณ บ้านดงแสนตอ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
** นายแดน คันภูเขียว เป็นครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อดำเนิน “โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO” สำหรับการสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร ปัจจุบันอำเภอส่อบดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อย 100 โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และประชาชนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมกันออกแรงเพิ่มเติมช่วยเหลือสร้าง
** นอกจากนั้น นายแดน คันภูเขียว ได้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ,สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร และสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ดำเนินการอบรมเพื่อสร้างอาชีพและยกระดับรายได้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP สู่ความยั่งยืน ทั้งนี้นายแดน คันภูเขียว จะได้รับสนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในราคา 5,000 บาท เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวให้สามารถอยู่รอด พอเพียง และเกิดความยั่งยืนต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
#แก้จนสกลนคร
#TPMAP
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)