ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมมาภิบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

พช.สกลนคร : ส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมมาภิบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 น.
** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้บรรยายพิเศษในเรื่องการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนของจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผลการดำเนินงานรณรงค์จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใหม่ ภายใต้แนวคิด “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ได้มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับจำนวนพัฒนากรทั้งหมด (ปี 2565 จังหวัดสกลนครสามารถจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ร้อยละ 198.9 ลำดับที่ 2 ของประเทศ) สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของจังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดดำเนินงานโครงการ ฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิต ในการบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนชุมชน จังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จัดตั้งใหม่ ปี 2565 จำนวน 30 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การบรรยายให้ความรู้การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน โดยพัฒนาการจังหวัดสกลนคร
2. การบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/กระบวนการดำเนินงาน/การกำหนดข้อบังคับกลุ่ม/การสร้างเครือข่าย โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3. ภารกิจในการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
4. การศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดกาฬสินธุ์
5. การบริหารจัดการกองทุนชุมชน โดยประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
6. การสัมมนาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการกองทุนชุมชน โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
7. การจัดทำแผนการพัฒนากองทุนชุมชน โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
** พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ทุกคนขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 5 ประการ และร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มให้มีธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนทุนชุมชนและกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กองทุนแก้ไขปํญหาความยากจน (กข.คจ.), กองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไป
~~~~~~🌟~~~~~~
#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)