ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร : ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 09.30 น.
** จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งได้รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 3 สำหรับรายละเอียดการประชุม มีดังนี้
1. การรายงานผลการขับเคลื่อนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด
2. การขับเคลื่อนงานของหน่วยงานในคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
2.1 D1 : การรายงานผลการยกระดับด้านนวัตกรรม และ Digitalization : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
2.2 D2 : การรายงานผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
2.3 D3 : การรายงานผลการส่งเสริมการท่องเที่ยว & Mice : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
2.4 D4 : การรายงานผลการส่งเสริมการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
2.5 D5 : การรายงานผลการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2.6 D6 : การรายงานผลการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
2.7 E1 : การรายงานผลการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ : สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
2.8 E2 : การรายงานผลการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร
2.9 E3 : การรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
2.10 E4 : การรายงานผลการปรับแก้กฎหมาย : สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
2.11 E5 : การรายงานผลการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร
2.12 E6 : การรายงานผลการดำเนินงานประชารัฐเพื่อสังคม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
3. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสกลนคร
3.1 ด้านการเกษตร : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
3.2 ด้านการแปรรูป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
3.3 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
** ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นเลขานุการในการประชุม ฯ พร้อมด้วยนางนิตยา ทัศคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
~~~~~~🌟~~~~~~
#SE
#สานพลังประชารัฐ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)