ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมงานโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มไม้กวาดมือเสือ บ้านหนองแสนแปน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่ม

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมงานโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มไม้กวาดมือเสือ บ้านหนองแสนแปน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่ม

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565
เวลา 13.00 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายวิรุฒ แสนสา พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน ออกพื้นที่เพื่อให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มไม้กวาดมือเสือบ้านหนองแสนแปน หมู่ที่ 7 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ร่วมชี้แจงแนวทางและรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มไม้กวาดมือเสือ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งให้อำเภอสว่างแดนดินและสมาชิกกลุ่มได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และข้อมูลที่สำคัญของกลุ่ม ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เพื่อใช้สนับสนุนหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติการในการลงพื้นที่บ้านหนองแสนแปน สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีนวัตกรรมมีช่องทางการตลาด ที่หลากหลาย เพิ่มศักยภาพกลุ่มให้มีองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยนวัตกรรม มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ราคาเหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน
** จังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 116,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มไม้กวาดมือเสือ บ้านหนองแสนแปน ในระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2565 ณ ที่ทำการกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันสามารถออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ที่มีความเหมาะสมและมีความน่าสนใจและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ หลากหลายรูปแบบ และนำไปต่อยอดการผลิต ให้ได้ปริมาณการผลิต ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดปัจจุบันและการให้ความรู้ ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม ตามหลัก 5ก. และการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
** นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มไม้กวาดมือเสือ บ้านหนองแสนแปน ให้เห็นเป็นรูปธรรม สำหรับกลุ่มได้จัดตั้งกลุ่มครั้งแรกเมื่อปี 2534 และลงทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 60 คน และบ้านหนองแสนแปน หมู่ที่ 7 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีอาชีพที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านมาจวบจนถึงปัจจุบันคือ “การผลิตไม้กวาดมือเสือ”
~~~~~~🌟~~~~~~
#OTOP
#หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)