ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.
** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่
รูปแบบ “โคก หนอง นา” ด้วยการเอามื้อสามัคคี เพื่อเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
นำโดยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเต่างอย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรม เอามื้อ ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ของนายพิเชษฐ์ นามวงศ์ชัย บ้านเต่างอยเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้
1. กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ประกอบด้วยการขุดคลองไส้ไก่ รอบขอบบ่อในพื้นที่โคก หนอง นา และร่วมใจกันปลูกพืชกินได้ เช่น มะม่วง ลำไย มะนาว มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งกิมจู และกล้วยหอมทอง ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ โคก หนอง นา เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของการเป็นพื้นที่โคก หนอง นา บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. กิจกรรมการห่มดินและกิจกรรมแห้งชามน้ำชาม ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยพัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ทำการสาธิตวิธีการห่มดินและการทำแห้งชามน้ำชาม ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกัน อย่างสนใจดียิ่ง
~~~~~~🌟~~~~~~
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**