ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

จังหวัดสกลนคร : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.
** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการ ที่ 10,11,12 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 11 นำเสนอผลสำเร็จ Best Practice & Model การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจที่ 7 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ภายใต้โครงการ “ร้อยหลากผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ซึ่งมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า จำนวน 597,634,449 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 10.49 และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลหน่วยงาน องค์กร ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย ดีเด่นจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้มีจังหวัดตัวแทนเขตตรวจราชการนำเสนอผลสำเร็จ Best Practice & Model การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 12 นำเสนอผลการขับเคลื่อนภารกิจที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) และ จังหวัดหนองคาย ตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 10 นำเสนอผลการขับเคลื่อนภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
** การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ) เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
~~~~~~🌟~~~~~~
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)