ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 10.00 น.
** จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดสกลนคร สำหรับมอบทุนอุปการะเด็กในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร นำเสนอความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 3,525,992.89 บาท และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กรมการพัฒนาชุมชน จึงกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 โดยเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการมอบทุนอุปการะครั้งนี้ คือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อรายได้ ปี 2564 จำนวน 53 คน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,500 บาท และที่ประชุมได้พิจารณาพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร ดังนี้
1) แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 4748/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ และการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบกับจังหวัดสกลนครมีคำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ซึ่งกำหนดให้งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ มาอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
2) การพิจารณาซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสกลนคร ได้ซื้อสลากออมสินพิเศษ ประเภท 3 ปี เลขที่ C 6151221 ถึง C 6161220 จำนวน 10,000 หน่วย เป็นเงิน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสลากฉบับนี้ จะครบกำหนด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) การปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร ประเภทฝากประจำ 6 เดือน ยอดเงินฝากจำนวน 448,575.30 บาท โดยจะนำเงินทั้งหมดฝากเข้าบัญชีบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งให้ผลตอบแทน ดอกเบี้ยเงินฝาก 3.5 % ต่อปี (บัญชีเดิมให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝาก 0.65 % ต่อปี) จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสกลนคร จะจัดทำโครงการแบ่งปันดินสอ ปากกา สมุด เพื่อน้อง ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด และเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยจะทำการขอรับบริจาค ดินสอ ปากกา สมุด กระเป๋าผ้า จากหน่วยงานราชการ องค์กร เครือข่าย เพื่อรวบรวมให้แก่นักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเขียนในการเรียน ภายในเดือนตุลาคม 2565 จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคได้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ
** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการมอบทุนอุปการะเด็กแรกเกิดถึงหกปี ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2564 จำนวน 8,458 ทุน ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ
** กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นปีเด็กสากล กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึงหกปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมป์ และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส
~~~~~~🌟~~~~~~
#กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)