ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : รับการประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตตรวจ

จังหวัดสกลนคร : รับการประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตตรวจ

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น.
** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเมินผลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการ ที่ 11 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ซึ่งมุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ตำบล ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (จปฐ.,กชช.2ค) โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประเมิน ณ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
** จังหวัดสกลนคร ได้พิจารณาคัดเลือกตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นตำบลที่มีผลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งส่งเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร เข้ารับการประเมินผลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการ ที่ 11 โดยได้รับความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรในพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเหล่าปอแดง พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีนายสุทัศน์ โคตรธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง นางเตชินี รอดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าแดง พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ร่วมกันนำเสนอข้อมูลการดำนินงาน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของตำบลเหล่าปอแดง ผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าวัดเหนือ และผลการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านกกกะพุง ฯลฯ
2) การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเหล่าปอแดง ของคณะทำงานสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาชีวิตตำบลเหล่าปอแดง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (จปฐ.,กชช.2ค) ด้วยโปรแกรม Community Information Rader Analysis : CIA การดำเนินงานศูนย์สารสนเทศตำบลเหล่าปอแดงได้มีการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การขับเคลื่อนโครงการและการแสวงหางบประมาณในการพัฒนาตำบลซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี
3) การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Youtube line เป็นต้น
** ในการนี้ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางของโครงการฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและระดับตำบล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งลำดับความสำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา” การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศตำบลเหล่าปอแดง และผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าวัดเหนือ ตำบลเหล่าปอแดง ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
** ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และนางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกันให้ข้อมูลในการบูรณาการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิต ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และผู้แทนนายอำเภอเมืองสกลนครร่วมให้ข้อมูลของอำเภอเมืองสกลนคร และนายกเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ร่วมให้ข้อมูลเทศบาลตำบลเหล่าแดง ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้
~~~~~~🌟~~~~~~
#สารสนเทศตำบลต้นแบบ
#CommunityInformationRaderAnalysis
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)