ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2565

พช.สกลนคร : ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น.
** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 มีวาระการประชุม ดังนี้
1. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ (สวดมนต์/ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน)
2. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ พัฒนาการอำเภอชำนาญการพิเศษ
2.1 กรมการพัฒนาชุมชน มีคำสั่งแต่งตั้งที่ 785/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ราย โดยให้รายงานตัว ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ดังนี้
1) นายชูศิลป์ งามบุตรดา พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2) นายเจตนพันธ์ นิลมงคล พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
2.2 จังหวัดสกลนคร มีคำสั่งแต่งตั้งที่ 5016/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย โดยให้รายงานตัว วันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีดังนี้
1) นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
2) นายชูศิลป์ งามบุตรดา (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง
3) นายณรงค์ เปรียบนาม (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนนาแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบาก
4) นายเจตนพันธ์ นิลมงคล (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบาก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนนาแก้ว
3. กำหนดการส่งงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 23 เรื่อง
4. สถิติการส่งงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
5. แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
6. ผลการจำหน่ายผ้าไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันมียอดจำหน่าย 459,442,391 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565)
7. การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. ข้อมูลโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,273,800 บาท
9. การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ แจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ จัดส่งรูปเล่มพร้อมไฟล์แผนพัฒนาตำบล ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้จังหวัด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
10. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11. รายงานความก้าวหน้าการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
12. การดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประเด็นเน้นย้ำ อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามไตรมาส และแนวทางที่กำหนด และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกผลการดำเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ ( Budget and Project Management : BPM) ทันที
13. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ขอให้อำเภอส่งผ้าและงานหัตถกรรม พร้อมแนวคิดในการทำบรรจุภัณฑ์ (Packging) และเรื่องเล่า (Storytelling) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565
14. โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมติที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ Moonlight แสงจันทร์ For Men สูตรกวาวเครือแดง จากกลุ่มแสงจันทร์สมุนไพรแปรรูปอินทรีย์อำเภอพังโคน ซึ่งพัฒนามาจากผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ที่ใช้สำหรับผู้หญิง เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับประเทศและเผยแพร่ผลการดําเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดต่อไป
15. การรายงานข้อมูลลายผ้าประจำอำเภอ เช่น อำเภอเมืองสกลนคร : ลายดินเผาเชียงเครือ ,กุสุมาลย์ : ลายผ้าอนาโทรว ,พรรณานิคม : ลายดอกไม้ป่า ,สว่างแดนดิน : ลายนายฮ้อยทมิฬ ,เจริญศิลป์ : ลายกระเช้าของขวัญ เป็นต้น
16. ความก้าวหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครมีครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 7,339 ครัวเรือน และครัวเรือนตกหล่น จำนวน 171 ครัวเรือน รวมครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องแก้ไขปัญหา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งหมด 7,510 ครัวเรือน แยกเป็น 5 มิติ มิติที่ตกเกณฑ์มากที่สุดคือ มิติด้านรายได้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย (ตามแบบ ศจพ.4) ของจังหวัดสกลนคร มีจำนวน 323 โครงการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 ศจพ.อ. ส่งต่อโครงการ มาให้ ศจพ.จ. จำนวน 23 โครงการ
17. ความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จังหวัดสกลนคร เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 จำนวน 248,735 ครัวเรือน จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แล้ว จำนวน 239,757 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.39
18. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
1) การบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2565 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 883 คน ปริมาณโลหิต จำนวน 287,400 ซีซี
2) การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ สถานที่จัดงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีพิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และปี 2565 ในคราวเดียวกัน
18. แจ้งผลการคัดเลือกผลงานระดับหน่วยงาน ประเภทสุดยอด “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แห่งการเรียนรู้” คณะทำงานจัดการความรู้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานระดับหน่วยงาน ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ โดยได้คัดเลือกผลงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
19. การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” ประจำปี 2565 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 ตำบล 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ผลการดำเนินการมีการจัดตั้งแล้ว จำนวน 38 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 30.64
20. การติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผลการดำเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565) สามารถแก้ไขได้ จำนวน 38 หมู่บ้าน เป็นเงิน 2,531,062 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.18
21. สรุปผลขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ กรมการพัฒนาชุมชน (Big Data กรมการพัฒนาชุมชน) ซึ่งมีผลการดำเนินคิดเป็นร้อยละ 78.52
22. การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง เดือนกรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย
1) การจัดทำแผนพัฒนาตำบล : ภายใน 31 กรกฎาคม 2565
2) ครัวเรือนสัมมาชีพ : ทุกเดือน
3) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) : ทุกเดือน
4) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) : ภายใน 31 กรกฎาคม 2565
5) ยอดจำหน่าย OTOP : ทุกเดือน
23. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปี 2565 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 383,330 คน คิดเป็นร้อยละ 79.59
25. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันจังหวัดสกลนคร มีหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ 19.88 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565)
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)