ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1
** นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 15,076,480 บาท เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว 14,327,484.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.03 รายละเอียด ดังนี้
-> งบบริหารจัดการกองทุน ได้รับจัดสรร 3,076,480 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,327,484.64 บาท คงเหลือ 748,995.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.65
-> งบอุดหนุน ได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
-> งบเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 9,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันจังหวัดสกลนคร มีหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ 19.88 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565)
3. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปี 2565 จังหวัดสกลนครมีเป้าหมายการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับข้อมูลสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ในปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 383,330 คน คิดเป็นร้อยละ 79.59 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565) ที่ประชุมได้เสนอให้สำนักงานเลขาฯ จัดทำโครงการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการประกอบอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
4. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) จำนวน 2,730,000 บาท โดยจังหวัดได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่สมาชิกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 จำนวน 15 โครงการ
5. สมาชิกลูกหนี้ประสงค์ขอลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณา ลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 กลุ่ม ของดดอกเบี้ยผิดนัด โครงการปลูกมันสำปะหลัง เป็นเงิน จำนวน 4,441.02 บาท
6. การขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) (ปรับโครงสร้างหนี้) จำนวน 12 กลุ่ม
7. การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท
8. การพิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท
~~~~~~🌟~~~~~~
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#ThaiWomenEmpowermentfunds
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)