ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2565

จังหวัดสกลนคร : ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้นที่ 4
** การประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร มีรายละเอียด ดังนี้
1. พิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ-ฟ้าผ่า
2. พิธีมอบหนังสือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
3. ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร
4. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
5. การรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) และสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดสกลนคร
6. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. ประชาสัมพันธ์ “กรมคุมประพฤติเตือนภัยประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเรียกรับเงินติดอุปกรณ์ EM”
8. การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565
9. โครงการเข้าวัดปฏบัติธรรมในวันธรรมสวนะ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
10. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565
11. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมและงานหัตถกรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ
12.การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ ศ. 2565 จังหวัดสกลนครมีครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 7,339 ครัวเรือน และครัวเรือนตกหล่น จำนวน 171 ครัวเรือน รวมครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องแก้ไขปัญหา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งหมด 7,510 ครัวเรือน แยกเป็น 5 มิติ มิติที่ตกเกณฑ์มากที่สุดคือ มิติด้านรายได้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย (ตามแบบ ศจพ.4) ของจังหวัดสกลนคร มีจำนวน 323 โครงการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 ศจพ.อ. ส่งต่อโครงการ มาให้ ศจพ.จ. จำนวน 23 โครงการ
13. การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
** ในการนี้นางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานขจัดคามยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลการให้ความช่วยเหลือเด่น (Best Practice) เพื่อประสานการขับเคลื่อนงานกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)