ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : ร่วมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร : ร่วมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 08.00 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทุกคน จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้นที่ 3
** โดยมีข้อสั่งการณ์ในการประชุม ดังนี้
1. การบริจาคโลหิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จังหวัดสกลนคร กำหนดจุดบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ จำนวน 8 จุดดำเนินการ
2. รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสกลนคร สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 จังหวัดสกลนครได้รับการจัดสรรงบประมาณ 400,551,535.53 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 396,293,158.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.94
3. โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส โดยนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส รายงานผลการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
4. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ ศ. 2565 จังหวัดสกลนครมีครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 7,339 ครัวเรือน และครัวเรือนตกหล่น จำนวน 171 ครัวเรือน รวมครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องแก้ไขปัญหา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งหมด 7,510 ครัวเรือน แยกเป็น 5 มิติ มิติที่ตกเกณฑ์มากที่สุดคือ มิติด้านรายได้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย (ตามแบบ ศจพ.4)ของจังหวัดสกลนคร มีจำนวน 323 โครงการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 ศจพ.อ.ส่งต่อโครงการ มาให้ ศจพ.จ.จำนวน 23 โครงการ
5. นโยบายและข้อราชการสำคัญของผู้บริหารจังหวัด
5.1 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
1) ขอขอบคุณนายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอพรรณานิคม ในการเตรียมความการต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้นายอำเภอ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตามแนวทางอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย (Change agents for strategic transformation :CAST)
4) การบูรณาการร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนถิ่น ในการบริจัดการขยะ การทำถังขยะรักษ์โลก เพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถบริจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนในการดำเนินการ
5) การปลูกป่าชุมชน ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้นและจะต้องมีการดูแลรักษาให้ต้นไม้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่
6) มอบหมายให้นายอำเภอ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประชาสัมพันธ์ประกวดผ้าลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมและงานหัตถกรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ
7) มอบหมายให้นายอำเภอ ส่งเสริมและกระตุ้นการทอผ้า “ลายนครธรรม” ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดสกลนคร แก่กลุ่มทอผ้าในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีความต้องการผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องชาวสกลนคร
5.2 นายชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร : ความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเน้นย้ำให้อำเภอดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
5.3 นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร : เน้นย้ำอำเภอกำกับดูแล และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
5.4 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร : เน้นย้ำให้อำเภอ สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสให้เป็นปัจจุบันสำหรับให้ความช่วยในกรณีที่มีภาคส่วนต่าง ๆ ขอรับข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือการบูรณาการกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
** ในการนี้ นางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานขจัดคามยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประสานการขับเคลื่อนงานกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)