ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : ประเมินหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

จังหวัดสกลนคร : ประเมินหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น.
** จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครไดัดำเนินงานโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยได้ดำเนินการประเมินหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน สำหรับหมู่บ้านเป้าหมาย เป็นหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพรราชดำริ ,หมู่บ้านรอบศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สาขาฯ และต้องเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่เคยได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบมาก่อน สำหรับการประเมินในครั้งนี้ มีนางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประเมินพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
** หมู่บ้านที่จัดส่งผลงานเข้าร่วมประเมินหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 มีจำนวน 9 หมู่บ้าน แยกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสังคม จำนวน 3 หมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 3 หมู่บ้าน และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการได้ประเมินจากภาพรวมการประเมินหมู่บ้าน (ระดับอำเภอ) ความครบถ้วนของเนื้อหา แบบเสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ และวิดีทัศน์นำเสนอผลการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ สำหรับหมู่บ้านที่เข้ารับการประเมิน มีดังนี้
1. บ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
2. บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
3. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
4. บ้านบอน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
5. บ้านนากับกับแก้ หมู่ที่ 5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
6. บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
7. บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
8. บ้านนางอย หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
9. บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
** คณะกรรมการประเมินฯ ได้กำหนดออกประเมินในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อประเมินผลการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ เช่น การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และการดำเนินงานตามแนวทางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งรับฟังการขับเคลื่อนของงานผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการประเมินฯ กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ จำนวน 3 ด้าน ๆ ละ 2 รางวัล ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ที่ชนะเลิศในแต่ละด้านระดับจังหวัดจะได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 100,000 บาท และรองชนะเลิศในแต่ละด้านจะได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
~~~~~~🌟~~~~~~
#9;10ปฏิบัติบูชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)