ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น.
** จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาววิลาวัลย์ ศรีสมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมถ้ำผาแด่น ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ชั้น 3
** โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (4 ภาค)
2. กิจกรรม “1 ผู้ตรวจ 1 SE” เน้นการสื่อสารสร้างการรับรู้ (ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสื่อสารสร้างภาพลักษณ์)
3. ก้าวต่อไป โดยกลไกสานพลังประชารัฐ เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด (อาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/โคก หนอง นา) และเชื่อมต่อภารกิจการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
5. การรายงานผลการขับเคลื่อนกิจการอาหารปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมาย
6. การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจังหวัด
7. การจัดทำร่างระเบียบเครือข่ายการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจังหวัดสกลนคร
8. การจัดทำแผนขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย
8.1 การสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด เพื่อสรุปรวมเป็นฐานข้อมูล
8.2 จัดทำแพลตฟอร์มเชื่อมโยงตลาดและการผลิต
8.3 ติดตาม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
8.4 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
#SE
#สานพลังประชารัฐ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)