ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พช.สกลนคร : ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น.
** นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ นางสายพิรุณ น้อยศิริ ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ จัดกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จังหวัดสกลนคร
** กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประกอบด้วย
1. ธรรมะออนทัวร์ ณ วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
2. ธรรมะออนทัวร์ ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
** กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้ประสานกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านบ้านหนองผือ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ฯ ซึ่งมีรายได้จากการจำหน่าย จำนวน 6,255 บาท
** ในการนี้ นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในครั้งนี้ด้วย
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)