ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : จัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร ไตรมาส 3

พช.สกลนคร : จัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร ไตรมาส 3

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 15.00 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1
** กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดอบรมหลักสูตรนักปกครองชั้นสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 22 กรกฏาคม 2565 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรม
** พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ที่ต้องดำเนินการในไตรมาส 3 มีรายละเอียด ดังนี้
1. มอบหมายงานในหน้าที่พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รักษาราชการแทน
2. การสร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กำกับติดตามและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง วิศวกรและนายช่างผู้ควบคุมงาน ตลอดจนผู้รับจ้าง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนครให้วางแผนติดตามร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอเพื่อสร้างความรู้เข้าใจแก่ลูกหนี้ ให้เข้าสู่มาตรการต่าง ๆ ตามประกาศ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา พร้อมทั้งเป็นไปตามแนวที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หนี้เกินกำหนดชำระต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4. การขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 ให้จังหวัดติดตามและสนับการดำเนินงาน กิจกรรมการปรับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนองนา” ให้ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความสมบูรณ์และพร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ
5.การขับเคลื่อนงานพัฒนาผ้าลายพระทาน ให้จังหวัดกำหนดแผนติดตามและสนับการทอ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่กลุ่มทอผ้าทุกอำเภอ เนื่องจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีแผนที่จะจัดประกวดผ้าฯ ระดับประเทศ ในโอกาสต่อไป
6. การรณรงค์การใช้ผ้าไทยของจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เช่น การหาช่องทางการตลาด การสนับสนุนการจำหน่ายให้กลุ่ม (Live สด) การนำสินค้ามาจำหน่ายที่ศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สกลนคร
7. การขับเคลื่อนและส่งเสริมลายผ้าไทย จังหวัดสกลนครได้จัดประกวดลายผ้าย้อมครามประจำจังหวัดสกลนครขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรม ให้ประสานอำเภอพิจารณาลายผ้าประจำอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
8. การเสนอโครงการจัดหนังสือลายผ้าย้อมประจำจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกในงานเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
9. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ดำเนินการ ดังนี้
9.1 ชี้เป้าให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย และสามารถกำหนดแนวทาง/ กิจกรรม/โครงการ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนครและอำเภอ
9.2 รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร ให้ที่ประุชุมกรมการจังหวัด ทราบเป็นประจำทุกเดือน พร้อมนำเสนอผลการขับเคลื่อนที่มีความโดนเด่นแสดงถึงการบูรณาการให้ที่ประชุมทราบ
10. การขับเคลื่อนฟาร์มประชารัฐสกลนคร ให้ดำเนินการประสานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เกี่ยวกับเรื่องการใช้พื้นที่ การปรับปรุงไฟฟ้าในอาคาร และการหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในฟาร์มประชารัฐ
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)