ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : KICK OFF โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และ โครงการ “ปลูกป่าในใจคน” ขยายผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จังหวัดสกลนคร : KICK OFF โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และ โครงการ “ปลูกป่าในใจคน” ขยายผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” ขยายผลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรายองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สู่สถานศึกษา และการดำเนินการ Carbon Credit ณ พระมหาเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
** จังหวัดสกลนครร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และอำเภอพรรณานิคม วัดภูริทัตตถิรวาส โรงเรียนบ้านหนองผือ ตลอดจนประชาชนชาวตำบลนาใน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นยางนา ต้นพะยุง ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นตะเคียน ต้นมะค่าโมง ต้นอินทนิลน้ำ และต้นทองอุไร ตามบริเวณพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณเจดีย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงเรียนบ้านหนองผือและพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 29,423 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
** จังหวัดสกลนคร ได้เชิญชวนส่วนราชการทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครทุกอำเภอ รวม 18 อำเภอ ร่วมปลูกป่าชุมชนพร้อมกัน ตามสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งหมด 18,000 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดสภาวะโลกร้อน ในลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยกำหนดเป้าหมาย ปลูกป่าชุมชนอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง มอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอ ดำเนินการปลูกพร้อมกันในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565
** นอกจากนี้ จังหวัดสกลนคร ยังได้ร่วมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ โครงการ “ปลูกป่าในใจคน” ขยายผลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการอนุรักษ์ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า ในชุมชน ให้มีกิจกรรมปลูกพืชให้สีเพื่อเพิ่มมูลค่า และสืบสานภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน และขยายผลโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดยบูรณาการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และลดการใช้พลังงาน ตามแนวทางการดำเนินงาน Carbon Credit ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองผือ โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้
** ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ พระมหาเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัตภูริทัตตถิรวาส บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)