ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. สกลนคร : ผู้ตรวจฯ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมฟาร์มประชารัฐสกลนคร

พช. สกลนคร : ผู้ตรวจฯ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมฟาร์มประชารัฐสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11.00 น.
** นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 8 ประชุมหารือพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษกัญชาเพื่อสุขภาพเชิงสันทนาการฟาร์มประชารัฐจังหวัดสกลนคร ณ ฟาร์มประชารัฐสกลนคร บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
** นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือฯ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาฟาร์มประชารัฐสกลนคร และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีหน่วยงานที่ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนฟาร์มประชารัฐสกลนคร จำนวน 10 หน่วยงาน พร้อมทั้งได้จัดสรรพื้นที่ฟาร์มประชารัฐสกลนคร ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะได้ร่วมกันเดินสำรวจพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นเขตสุขภาพพิเศษกัญชาเพื่อสุขภาพเชิงสันทนาการฟาร์มประชารัฐจังหวัดสกลนคร
** จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ที่ดินกับกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ขอใช้พื้นที่ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร จำนวน 30 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ดำเนินงานบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของอาคารและพื้นที่เป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีอินทรีย์
** ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานสานพลังประชารัฐ ร่วมประชุมหารือพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษกัญชาเพื่อสุขภาพเชิงสันทนาการฟาร์มประชารัฐจังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ด้วย
~~~~~~🌟~~~~~~
#SE
#สานพลังประชารัฐ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)