ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : รองฯ วิฑูรย์ เป็นประธานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

พช.สกลนคร : รองฯ วิฑูรย์ เป็นประธานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการดำเนินงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และเป็นประธานทอดถวายต้นผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่น ทั้ง 18 อำเภอ ณ วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
** จังหวัดสกลนคร ได้จัดงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 เพื่อรวมพลังและประาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และการมอบทุกการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ที่ประพฤติดี ช่วยเหลือสังคม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ุชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 18 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 306,983 บาท
** กองทุนแม่ของแผ่นดิน : ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานนาม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดสกลนครมีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 416 แห่ง ประกอบด้วยหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 397 แห่ง และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 จำนวน 19 แห่ง
~~~~~~🌟~~~~~~
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#กองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)