ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.สกลนคร : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6

พจ.สกลนคร : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2564
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ดังนี้
เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านวาน้อย ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านตาดเหนือ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
** พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ควรพัฒนาให้มีความพร้อม และสามารถเป็นได้ทั้งจุดเรียนรูั ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และหากจะสามารถเป็นศูนย์รองรับภัยพิบัติได้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของพี่น้องในชุมชนได้ รวมถึงการสร้างเครือข่าย รวมกลุ่มเป็นศูนย์กิจกรรมจิตอาสา และมีกิจกรรมจิตอาสา เป็นศูนย์ถ่ายทอด บ่มเพาะให้การเรียนรู้ โดยศูนย์เรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ จะต้องมีลักษณะ 3 อย่าง คือ ความพร้อมของเจ้าของแปลง ความพร้อมของพื้นที่เรียนรู้ ความพร้อมเรื่ององค์ความรู้ โดยพื้นที่ต้องมีลักษณะของการรวมกลุ่มกันถ่ายทอดทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มีการสร้างเครือข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” แสดงออกถึงความพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น การแปรรูป ทำบุญ แบ่งปัน ผลผลิตที่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างรายได้ สำหรับรูปแบบของการถ่ายทอด การเป็นศูนย์บ่มเพาะ ควรจัดระบบเรื่องผังเรียนรู้ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของศูนย์ขยายสู่ครัวเรือนและผู้สนใจ พร้อมนี้ได้นำเสนอเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนได้มีความเข้าใจในโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ที่สนใจ ต่อไป
** จังหวัดสกลนครได้จัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 18 อำเภอ รวมจำนวน 20 ศูนย์ พร้อมทั้งได้ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างรัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
~~~~~~🌟~~~~~~
#ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)