ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.สกลนคร : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ณ บ้านดอนกอย

พจ.สกลนคร : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ณ บ้านดอนกอย

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564
เวลา 11.00 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวภิรมย์ ก้อนแพง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอพรรณานิคม นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง พัฒนาการอำเภอพรรณานิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านดอนกอย ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
** กิจกรรมพลังจิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และเพิ่มความสวยงามรอบศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จิตอาสาพัฒนาบ้านดอนกอย และประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
** กิจกรรมประกอบด้วย
1) การพัฒนาพื้นที่รอบศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2) การกำจัดวัชพืชในคลองใกล้ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
3) การปรับภูมิทัศน์และเพิ่มความสวยงามรอบศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการ
#OTOP
#หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#ดอนกอยโมเดล
#DOIKOISAKON
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)