ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

พช.สกลนคร : ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 093.00 น.
** นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ กอง ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference
** รายละเอียดการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ประกอบด้วย
1. ฐานข้อมูล : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่
1.1 จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.2 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
1.3 จัดทำระบบข้อมูล Big Data
2. เศรษฐกิจฐานราก
2.1 เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ
2.2 ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
2.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2.4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.5 OTOP (พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด)
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2.7 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.8 สร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.9 ดำเนินการตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
3. ผู้นำ องค์กร เครือข่าย และระบบบริหารจัดการชุมชน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.2 เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3.3 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ส่งเสริม ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
3.6 ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 ดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.8 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.9 จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan)
4. งานสถาบันพระมหากษัตริย์
4.1 โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565
4.2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) พช.
4.3 น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4.4. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์
4.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
5. งานพัฒนาสมรรถนะองค์กร
5.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA )
5.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
5.4 ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร พช.
5.5 จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน
5.6 สร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
5.7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ พช.
5.8 คัดเลือกบุคคล แต่งตั้งบุคคล ติดตามประเมินผล ข้าราชการ พช.
** ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ รับชมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ TV พช.
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)