ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564

จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น.
# นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) และนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการที่จะหมดอายุความ ปีงบประมาณ 2565 : ไม่มีโครงการที่จะหมดอายุความ ซึ่งลดลงจากการประชุมครั้งที่ 7/2564 จำนวน 3 โครงการ เนื่องจากลูกหนี้เข้าสู่มาตรการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) โดยปรับโครงสร้างหนี้ และชำระหนี้เป็นรายเดือน
2. การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนที่ขอรับการสนับสนุนไปยังส่วนกลาง 2 ครั้ง จำนวน 38 โครงการ เป็นเงิน 7,057,550 บาท ดังนี้
-> ครั้งที่ 1 จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 5,907,550 บาท
-> ครั้งที่ 2 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,150,000 บาท
3. ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : จังหวัดสกลนครได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 45,103,560.00 บาท ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 44,946,698.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.65 แยกเป็น
–> งบดำเนินงาน 3,966,010.00 เบิกจ่าย 3,809,148.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.04
–> เงินอุดหนุน เบิกจ่าย 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
–> เงินทุนหมุนเวียน เบิกจ่าย 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
4. การบริหารจัดการหนี้ : จังหวัดสกลนคร มีหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 ร้อยละ 7.55 สามารถลดลง นับจากเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้
– ธันวาคม 2563 ร้อยละ 21.31
– มกราคม 2564 ร้อยละ 21.10
– กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 17.89
– มีนาคม 2564 ร้อยละ 15.33
– เมษายน 2564 ร้อยละ 13.74
– พฤษภาคม 2564 ร้อยละ 13.02
– มิถุนายน 2564 ร้อยละ 12.90
– กรกฎาคม 2564 ร้อยละ 12.78
– สิงหาคม 2564 ร้อยละ 12.10
โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564 มีหนี้เกินกำหนดชำระน้อยกว่า ร้อยละ 5
5. การพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้แก่ สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอได้ดำเนินการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการและส่งเอกสารตามแบบให้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบันทึกเข้าสู่ระบบ SARA จำนวนทั้งสิ้น 142 โครงการเพิ่มขึ้นจากประชุมครั้งที่ 7/2564 จำนวน 9 โครงการ
6. แจ้งผลการอนุมัติการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด ตามมาตรการ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 72 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,097,111.12 บาท กรมการพัฒนาชมได้แจ้งผลการอนุมัติการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัดและสำนักงานเลขานุการฯ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ SARA และแจ้งให้อำเภอดำเนินการแจ้งลูกหนี้ให้ดำเนินการชำระหนี้ตามงวดที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564
7. การขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด ตามมาตรการ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) มีทั้งสิ้น 12 โครงการ โดยทางสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้รวบรวมเอกสารเป็นแบบสรุป ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณา ต่อไป
8. การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนมีโครงการที่เสนอและผ่านการพิจารณาของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน 11 โครงการ วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#ThaiWomenEmpowermentfunds
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)