ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : รับมอบเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน

พช.สกลนคร : รับมอบเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น.
** พ.อ.ธงชาติ โล่งจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามนโยบาย ศปป.4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร, ปราชญ์ เกษตรกรและประชาชน ณ หอประชุมบริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
**โดยวัตถุประสงค์เพื่อนำเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จำนวน 125 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำไปเพาะปลูก จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ ขยายเมล็ดพันธุ์ให้กับชุมชนในพื้นที่ 125 ตำบล ของจังหวัดสกลนคร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)และอุทกภัยฯ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถดำรงชีพด้วยตนเองตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี พ.อ.ดุสิต ธรรมสติ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเพาะปลูก ขยายพันธุ์พืช การเก็บสำรองและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดั้งเดิม และอนุรักษ์พืชผักท้องถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชให้คงอยู่ นำไปสู่ความยั่งยืนในระดับพื้นที่ต่อไป การดำเนินโครงการฯ
** การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
#สร้างความมั่นคงทางอาหาร
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับชาวสกล
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)