ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. สกลนคร : จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

พช. สกลนคร : จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 15 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
3. แนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
5. การบริหารจัดการกลุ่ม “สู่ความเข้มแข็ง”
6. การประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จเกิดรายได้และยั่งยืน
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
1. ศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
2. ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
**ผลที่คาดว่าจะได้รับ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัด และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และห่างไกลจากยาเสพติด
** กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด โดยป้องกัน เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชน ในรูปของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นผลจากการระดมทุนจากทุนศรัทธาและทุนปัญญาเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่นๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
บนวิถีแห่งความพอเพียง อาทิ การบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น จนกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม และเพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสกลนคร สามารถขับเคลื่อนงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด อันจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)