ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร : ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากิจกรรมระบบเศรษฐกิจ ผ่านระบบ ZOOM

พช.สกลนคร : ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากิจกรรมระบบเศรษฐกิจ ผ่านระบบ ZOOM

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากิจกรรมระบบเศรษฐกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
** จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 จุด เป็นการฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564
กิจกรรม ประกอบด้วย
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
2. ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
3. หลักกสิกรรมธรรมชาติ
4. หลักการออกแบบและการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล เบื้องต้น
5. Work shop การออกแบบพื้นที่
6. เรียนรู้ 9 ฐานเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
7. กิจกรรมเอาสามัคคี
8. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
**การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทีมงาน โคกหินแฮ่ นำโดย นายศุภมิต ชัยนา ประธานกลุ่มฯ นายบัญชา ราษีมิน ที่ปรึกษากลุ่มฯ และคณะ ร่วมกิจกรรมเอามื้อพร้อมทั้งวางแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
** กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม) จำนวน 22 แปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
** การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)