ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครังที่ 6/2564

จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครังที่ 6/2564

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) และนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้ที่เกินกำหนดชำระที่จะหมดอายุความในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 ราย : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการ “เคาะประตูบ้านบริหารจัดการหนี้กองทุน” ที่มีหนี้เกินกำหนดชำระที่จะขาดอายุความในปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ลูกหนี้และเข้าสู่มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) ผลการดำเนินงานสามารถนำลูกหนี้เข้าสู่มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ได้จำนวน 3 ราย และยังมีลูกหนี้ที่มีหนี้เกินกำหนดชำระอีก 4 ราย จำนวนหนี้ทั้งหมด 156,550 บาท ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารฯ จะได้ดำเนินการ “เคาะประตูบ้านลูกหนี้” ที่เหลืออีก 3 ราย ให้เข้าสู่มาตรการปรับโครงการหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ภายในเดือนกันยายน 2564
2. การขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม : ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ให้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารฯ ขอรับการสนับเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ เป็นเงิน 7,057,550 บาท ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารฯ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามที่ได้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
3. ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : จังหวัดสกลนครได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 41,966,010 บาท ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เบิกจ่ายแล้ว 41,214,645.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.27 แยกเป็น
–> งบดำเนินงาน 3,966,010 บาท เบิกจ่าย 3,341,645.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.74
–> เงินอุดหนุน เบิกจ่าย 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
–> เงินทุนหมุนเวียน เบิกจ่าย 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
4. การบริหารจัดการหนี้ : จังหวัดสกลนคร มีหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ร้อยละ 12.78 สามารถลดลง นับจากเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้
– ธันวาคม 2563 ร้อยละ 21.31
– มกราคม 2564 ร้อยละ 21.10
– กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 17.89
– มีนาคม 2564 ร้อยละ 15.33
– เมษายน 2564 ร้อยละ 13.74
– พฤษภาคม 2564 ร้อยละ 13.02
– มิถุนายน 2564 ร้อยละ 12.90
โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564 มีหนี้เกินกำหนดชำระน้อยกว่า ร้อยละ 5
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบื้ยผิดนัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
-> ลูกหนี้รายใหม่และลูกหนี้รายเดิมไม่ผิดนัดชำระ : กำหนดอัตราดอกเบื้ยเงินกู้อัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ให้โดยอัตโนมัติ
-> ลูกหนี้รายเดิมผิดนัดชำระหนี้ไม่เคยแสดงตนตามประกาศฯ : 1) ให้ยื่นเรื่องเพื่อแสดงความประสงค์ 2) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายงวด 3) จังหวัดแจ้งให้กรมฯ ทราบภายใน 15 วัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ทราบ
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
-> มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564
-> ลูกหนี้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ตามประกาศฯ ฉบับที่ 1- 2 ให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เพื่อพิจาณาพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน
6.การขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด ตามมาตรการ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบื้ยผิดนัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) : มีลูกหนี้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 61 ราย ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารฯ จะได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินต่อไป
7. การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตรวจราชการ : กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 11 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตและจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดภูฐานและเห็ดขอนดำ บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกดังนี้
-> ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกุสุมาลย์
-> ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
-> ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ได้แก่ กลุ่มผลิตและจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดภูฐานและเห็ดขอนดำ บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
8. การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน : ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 1,810,000 บาท ที่ประชุมอนุมัติ ทั้ง 11 โครงการ
9. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการของดเบี้ยปรับหรือดอกเบี้ยผิดนัด จำนวน 1 ราย : ที่ประชุมไม่อนุมัติให้งดเบี้ยปรับ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์
10. การลาออกและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอภูพาน : ด้วยนายมีชัย ดีระการ อนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 (7) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอภูพาน ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางนันทิดา งามสิทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการกองทุน
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)