ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พังโคน : จัดกิจกรรม “๑๘+๑ ปฏิบัติบูชา พัฒนาสร้างสรรค์ ปันสุข”

พช.พังโคน : จัดกิจกรรม “๑๘+๑ ปฏิบัติบูชา พัฒนาสร้างสรรค์ ปันสุข”

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
# นางจิรสุภา สมบัติธนดล พัฒนาการอำเภอพังโคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตัวแทนเครือข่ายตลาดประชารัฐ ตัวแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพังโคน ดำเนินกิจกรรม “๑๘+๑ ปฏิบัติบูชา พัฒนาสร้างสรรค์ ปันสุข” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยการมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลสนาม ผ่าน จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามและการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
# จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ได้กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพังโคน นั้น มีโรงพยาบาลสนามจำนวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 49 เตียง โรงพยาบาลพังโคน จำนวน 25 เตียง และศูนย์พักคอย 1 แห่ง ที่หอประชุมอำเภอพังโคน จำนวน 21 เตียง ทั้งนี้ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน ที่ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสนาม และช่วยเหลือพี่น้องชาวพังโคนให้พ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน
# สำหรับกิจกรรม “๑๘+๑ ปฏิบัติบูชา พัฒนาสร้างสรรค์ ปันสุข” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดให้อำเภอทั้ง 18 อำเภอและ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประสานภาคีเครือข่ายดำเนินการในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 ในการช่วยเหลือ แบ่งปัน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)