ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ บ้านก่อ

พช.สกลนคร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ บ้านก่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ บ้านก่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมในคร้้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากบ้านก่อ หมู่ที่ 11 และบ้านก่อใต้ หมู่ที่ 15 จำนวน 40 ครัวเรือน ร่วมฝึกอบรมด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งรับการสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครเป็นหน่วยดำเนินการและเบิกจ่ายแทน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมชลประทาน จำนวน 350,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
2. การตั้งกลุ่มอาชีพตามหลักในชุมชนตามหลัก 5 ก ( กลุ่ม, กิจกรรม, กรรมการ, กฎกติกา, กองทุน) / การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. การฝึกปฏิบัติ การทำก้อนเชื้อเห็ด และการทำแซนวิชอาหารปลา
4. การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรครบวงจร (IAC) บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน บ้านแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ มีกลุ่มอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)