ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พังโคน เอามื้อสามัคคี ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.พังโคน เอามื้อสามัคคี ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
เวลา 08.00 น.
จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน พัฒนาการอำเภอพังโคน พร้อมด้วยทีมวิทยากร โคก หิน แห่ โมเดล นำโดย นายศุภมิต ชัยนา ประธานกลุ่มฯ นายบัญชา ราษีมิน ที่ปรึกษากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลง นายสุพรรณ แสนทวีสัตย์ บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ นายสุพรรณ แสนทวีสัตย์ เป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ที่ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 3 ไร่
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวบริบทพิจารณาอาหาร
2) เปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดย จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน
3) กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”
4) กิจกรรมห่มดิน
5) กิจกรรมสาธิตฐานการเรียนรู้ (การทำแซนวิชปลา)
6) กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นายอำเภอพังโคน ได้ร่วมปลูกต้นไม้รอบแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งร่วมทำแซนวิชปลา และขอขอบคุณทีมวิทยากร โคก หิน แห่ โมเดล นำโดย นายศุภมิต ชัยนา ประธานกลุ่มฯ นายบัญชา ราษีมิน ที่ปรึกษากลุ่มฯ ที่ได้ร่วมกิจกรรมเอามื้อพร้อมทั้งวางแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้และเกิดความยั่งยืนต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)