ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมแปลง “โคก หนอง นา พช.” อำเภอบ้านม่วง

พจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมแปลง “โคก หนอง นา พช.” อำเภอบ้านม่วง

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าของพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แปลงของนายส่งศักดิ์ ภูเวียนวงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พื้นที่ดำเนินการขนาด 1 ไร่ ลักษณะดินเป็นดินเหนียว สัดส่วนที่เลือกขนาด 1:1 อยู่ระหว่างดำเนินการขุดและปรับพื้นที่
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้แนะนำ เน้นย้ำ ให้เจ้าของแปลง ปลูกหญ้าแฝกกันดินพังทลาย โดยปลูกริมขอบหนองชั้นบน หนองน้ำให้เลี้ยงปลาเป็นอาหาร ซึ่งหนองน้ำที่ขุดนั้นออกแบบมาเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์ที่ดีแก่สัตว์น้ำ เพราะสามารถเป็นที่วางไข่ ที่หลบพักของปลาได้ ให้ปลูกป่า ปลูกพืชผัก และห่มดิน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป
การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 156 หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่บ้านละ 1 ราย/แปลง รวม 156 ราย แบ่งเป็น 1 ไร่ 113 ราย 3 ไร่ 43 ราย ความก้าวหน้า ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ปรับรูปแปลงแล้วเสร็จ 104 ราย กำลังดำเนินการ 52 ราย โดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ซึ่งแต่ละแปลงเมื่อดำเนินการขุดปรับแล้วเสร็จ จะมีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้สามารถบริการผู้สนใจได้ตามแนวทางของการดำเนินโครงการต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)