ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร สู้ภัย COVID-19 ด้วยการประชุมผู้บริหารผ่านระบบ Session call

พช.สกลนคร สู้ภัย COVID-19 ด้วยการประชุมผู้บริหารผ่านระบบ Session call

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2564 โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ด้วยระบบ Session Call ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมฯ ดังนี้
1. การกำหนดส่งงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
2. แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
3. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาส 3-4
5. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564
6. การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
7. การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. การดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9. การประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
10. การแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการย่อย “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนสกลนครแบบบูรณษการ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสกลนครมีหนี้ที่เกินกำหนดชำระคิดเป็นร้อยละ 16.06 ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
12. การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติของคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้เน้นย้ำให้การดำเนิินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)