ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564

พช.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะรัฐมตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เห็นชอบคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 45,000 ล้านบาท
2. มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. จังหวัดสกลนคร กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ภายในเดือนเมษายน 2564
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอโครงการขจัดปัญหาความยากจนแบบบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ เพื่อแก้ไขปัญหาครัวเรือนตกเกณฑ์ ทั้ง 5 มิติ
ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบการบูรณาการข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) เป็นฐานข้อมูลชี้เป้าให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายครัวเรือน เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยำและเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขจัดปัญหาความยากจนแบบบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ของจังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)