ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสกลนคร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยมีนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน และประชาชนร่วมทำบุญสมทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,110 บาท
ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดสรรทุนอุปการะเด็กให้จังหวัดสกลนคร ตามจำนวนเด็กที่ได้รับทุนอุปการะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 35 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 52,500 บาท และมอบทุน ปันรัก ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) จัดสรรทุนอุปการะเด็กในครัวเรือน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในเรื่องที่จำเป็น ได้แก่ ค่าเสื้อผ้า ค่ารองเท้า ค่ารักษาพยาบาล หรือเครื่องใช้ในสิ่งที่จำเป็น แก่เด็กกำพร้า เด็กพิการด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้งหรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน เจ็บป่วยทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)