ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

พช.สกลนคร ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีเรื่องสำคัญ ดังนี้
1. การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๔
2. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2564 กำหนดให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
4. ยอดจำหน่าย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” จังหวัดสกลนคร ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 714,900 บาท
5. การดำเนินงานศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP สกลนคร ปี 2564 แจ้งทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้ามาฝากจำหน่าย ณ ศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP สกลนคร ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
6. การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)