ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 โครงการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น สกลนคร

วันที่ 2 โครงการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น สกลนคร

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 06.00 – 21.00 น.
ครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา โมเดล” และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 86 คน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 2 กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ ฝึกปฏิบัติฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์ดิน ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานคนมีไฟ ฐานหัวคันนาทองคำ ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนมีน้ำยา ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ และการถอดบทเรียนผ่านสื่อวิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเองในภาวะวิกฤติ
โดยการกำกับดูแลและให้ความรู้จากวิทยากรของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น หมู่ที่ 15 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)