ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและบริการวิชาการ

พช.สกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและบริการวิชาการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและบริการวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล(ผ้าไหมและผ้าไหมย้อมคราม) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค การยกระดับผ้าทออีสาน

📌ณ ห้องประชุมอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)