พช.สกลนคร ใสสะอาด

มิติที่ 1 : ด้านบทบาทผู้บริหารในการสร้างความโปร่งใส

ผลการดำเนินงาน

http://surl.li/cqqzt

 

มิติที่ 2 : ด้านการเปิดเผยข้อมูล

ผลการดำเนินงาน

http://surl.li/cqqzz

มิติที่ 3 : ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ผลการดำเนินงาน

http://surl.li/cqrad

มิติที่ 4 : ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

ผลการดำเนินงาน

http://surl.li/cqram

มิติที่ 5 : ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน

https://shorturl.asia/Mg9U6

มิติที่ 6 ด้านสร้างสุข

ผลการดำเนินงาน

https://shorturl.asia/ZQjnk

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)