District Community Development Office News

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. การร่วมมือร่วมใจในกิจกรรม 5 ส ของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานที่สูงขึ้น

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิดด้วนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

11 พฤษภาคม 2561 อำเภอสว่างแดนดิน จัดงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลังสตรีสว่างแดนดิน เพื่อแก้ไขปัญหา เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Page 1 of 3012345...102030...Last »